4 n- bifit?' BESLISSING. ïlegen s| Besloten wordt deze zaak te deponeeren. igen rondweril R.K.Be- re g. ipport >odigde staan, -en ge- de VOOï-l i als irandweeil zijne tad. Aan den Directeur O.W. wordt machtiging verleend de gevraagde gereedschappen in gebruik te geven. Het blijkt echter, dat de arbeiders W. tinkel en B.Beerendsen het werk uitvoerei|i en niet A.Westerveldzoodat deze geen lantwoord op zijn schrijven behoeft te ontvangen. Besloten wordt de heer M.Hornsveld ont slag te verleenen als brandmeester. ■Dit besluit ter kennis te brengen van het Bestuur der Vereeni.ging Vrijwillige Brandweer te Soest. tn alco-|Het verlof wordt verleend conform het ;erken hiernevens gevoegde besluit, iit van ;t.Boni-I^an lneb rapport wordt met belangstelling ;en tij-l^nnis genomen Ie aange' van een jen aaniforclt besloten aan het verzoek te vol- •hangendel(ioen en bet bedrag ad 192,= voor be- 'strijding der kosten beschikbaar te stellen. ■Jt ises.. 1/ u,gv. *3 V tXsieLjuJt* uj r. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo ncodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IV" txJ1 <JUuUsv*~\, cKjLslX U) £?0 H il cAjLeJlsut*-€

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 248