sv syo. 6 E BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Joh.Kraayenbrink Soest SV&- Afd.Financiën gem.secretarie - Wethouder van Openbare Werken Directeur van Openbare Werken. 8-4-*5i 5-5- '31 5-5-'51 KORTE INHOUD. zendt declaratie groot 705,betreff6v de gegeven adviezen en gedane werkzaaci- heden gedurende het tijdvak van Augustus t/m December 1950- Voor eventueele betaling van dit bedrag is geen crediet op de begrooting aanwejf met uitzondering van de kosten groot 25,= betreffende bestrijding van rupse plaag; indien voor betaling een crediet aan den Raad zou worden gevraagd, zout laste van het"onderhoud van wandelplaat- sen en plantsoenen" 505,= en ten last» van grondbedrijf 175,= kunnen worden gevraagd. Voorts is van opdrachten aan Kraayenbrij en schriftelijke adviezen van Kraayen- brink gedurende 19J0 ter secretarie nie: bekend Zonder dat speciale credieten op de be grooting van 1951 zijn uitgetrokken, is door den dienst O.W. overgegaan tot aan koop van: a_ 5 gebrandschilderde glas- in lood rui- ten voor de hall van de school a/cl Beetzlaan ad 62,50 b_ 1 opbergkast voor den dienst O.W. ad 84 Het verdient aanbeveling dat, alvorens dergelijke uitgeven worden gedaan,mach tiging van Burgemeester en Wethouders wordt gevraagd. Nu de uitgaaf, is gedaan wordt verzocht alsnog goedkeuring aan de betaling te hechten .T .z .tzal bij het overschrijder, der credieten op de onderwerpelijke volg, nos. verhooging aan den Raad kunnen wei den gevraagd. vestigt er de aandacht op,dat de onder- handsche verhuring aan de Vereeniging "Van Lenneps Sportpark" tegen 1 Juni a beëindigd zal zijn. deelt mede, dat het hem naar aanleiding van de gevoerde correspondentie met de Nederlandsche Spoorwegen wenschelijk voorkomt, dat een rioleering wordt aan gebracht langs de spoorbaan vanaf het Kerkpad N.Z. tot het viaduct aan den Korte Brinkweg, waarvan de kosten worde*1 begroot op 1102,60. w 3 C cn "o Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 251