I i \hA J' BESLISSING. Besloten wordt aan den Kaad voor te stellen de declaratie te honoreeren (gesplitst over grondbedrijf 175,= en gemeenterekening 505,= alles ten laste van 1950. nleiding met de eli jk rdt aan- af het n den en worde® Besloten wordt alsnog de credieten toe |e staan. lan het Bestuur der Yereeniging Van Len- 'neps' Sportpark de vraag te richten of z prijs stelt op verdere huur van het voet talterrein. ij nog Besloten wordt aan de Directie der Spoor tegen te berichten, dat het College bere |ij de begrooting 19J2 den raad het voor itel te doen over te gaan tot rioleering i -' greppel, met verzoek te willen mede perken en te vergunnen, dat voorloopig rn gemeentewege in de sloot een houten -schoeiing wordt aangebracht ter voor- pEing van het uitspoelen van de spoor- id is V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN, oA cLqjlX/l/M*^ 1^0 4.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 252