BESLISSING. Aan verzoeker mede te deelen, dat de uit breiding totstand kan worden gebracht [wanneer hij als waarborgsom 75$ van /47|5,: of 556,25 in de gemeentekas stort on der de te dien aanzien gestelde bepa lingen. Jesloten wordt den Raad voor te stellen Ide bijdrage in de kosten te verleenen Itot een bedrag ad 10978,=.Deze bij- Idrage te bestrijden uit den kapitaal- Idienst met een aflossing van 1/10 gedeefLte jer jaar te beginnen in 1951 Conform het advies van den Directeur D.W.dd. 5 Mei 1951,No.6l/5/2 wordt be sloten, de vergunning te weigeren. 3e vergunning wordt verleend. esloten wordt adressant te berichten ijn verzoek in overweging zal worden enomen zoodra de stukken met betrekkin ot de verbouwplannen bij het College pijn ingekomen. esloten wordt aan het Bestuur der ereeniging Soest -Zuid onder toezen- ing van een ontwerp-teekening te be- ichten dat het College bereid is den aad voor te stellen op gemeentegrond et wachthuisje te bouwen wanneer door ussehenkomst van de Vereeniging de elft van de kosten ad 750,=,uitma kende 575,= als bijdrage in de ge meentekas wordt gestort, erzocht zal worden te willen mededee- jlen, of de bijdrage verwacht kan worden yii. Y J dat V_/l/ (k Jï' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 254