e e a ~o fy{. Ned. Spoorwegen. Utrecht BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Afd.Financiën ter gemeentesecretarie N.V.Mulders Handels Mij. Soesterberg. Inspecteur van Politie i"hO N.V.Arnhemsche Waterleiding Mij 1-5-'31 15-4-'31 8-5 A31 7-5-'51 lericht op voorstel van Burgemeester en Y/ethouders inzake ruiling van grond gele naast en achter het Gemeentehuis. legt over een drietal nota's nos.46lCb, 46l0a,en 5502, die van den wethouder O.W, ongeparafeerd zijn terugontvangen. }esloten wc regen te be ils dat in iet College laarom aant roorstel te ran ruiling ;een sprake idsloten wc iat ten ge\ lasbedri jf lirecteur t iet de begi eride post ier verhoog komt terug op de afwijzende beschikking op haar verzoek om vergunning tot vernieu wing van haar woonhuis, gelegen te Soestei berg, kadastraal bekend gemeente Soest,in sectie E.1136/1138 en verzoekt alsnog ven gunning te willen verleenen. zendt advies op een aanvrage van Soester- bergsch gemengd koor om vergunning voor hef houden eener verloting. deelt naar aanleiding van een ingekomen adres om uitbreiding der waterleiding in den Klaarwaterweg mede, dat zij bereid isJ deze uitbreiding te maken, indien niet al-1 leen alle onderteekenaars van het request zich verbinden met de Maatschappij con tracten voor waterlevering in hunne perceef len te sluiten, doch bovendien de heeren van Puen en Zijdara voor de thans in aanboi zijnde resp.8 en 4 perceelen aan dien weg I overeenkomsten tot waterlevering zullen aangaan. Wanneer slechts een deel der on derteekenaars zich tot waterafname ver bindt, dan wil de Mij. de uitbreiding tot stand brengen, indien de gemeente zich ga rant wil verklaren. Besloten v de beschil aangehaalc Woningtoes Iblet op I van Polit: besloten c Aan de Di: zal alsnoj van uitbr< n opbrei CJ 3 CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 255