W,n. v/fr- er en nd gele; esloten wordt aan de Directie, der Spoor, egen te berichten, dat het voorstel zoo- jls dat in haar schrijven wordt gedaan iet College niet serieus voorkomt en het aarom aanbeveling zou verdienen het lörstel te v/ijzigen of te berichtendat ran ruiling van grond met de gemeente 'een sprake kan zijn. 4610b,- der 0.1, («sloten wordt den Raad mede te deelen, lat ten gevolge van de opdracht aan het lésbedrijf gegeven door den voormaligen Jirecteur O.W.zonder rekening te houden iet de begrootingscijfers/de desbetref- ende post wordt overschreden met verzoël :er. verhoogd crediet te willen toestaan. ikking ve rnietb e Soesten Soe snog stin ver-i Soester g voor M ekomen ding in ereid is, niet al-1 request j con- ne perce» heeren in aanbou dien weg zullen der on- e ver ding tot zich ga BESLISSING. Besloten wordt de eenmaal genomen afwijz de beschikking te handhaven op gronden aangehaald in het adres van Bouw- en Woningtoezicht. en- L/i" ca*, isznna/9' Gelet op het advies van den Inspecteur var. Politie dd. 8 Mei 19J1 No. 108/4 word besloten de vergunning te weigeren. Aar de Directeur der Waterleiding Mij. ze alsnog zijn te vragen naar de kosten van uitbreiding der leiding en de raming van opbrengst van waterlevering. tA Is li Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /tv\*eS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 256