c "o 5HI. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Opzichter Bouw en Wonintoezicht CLn J.F.ams en H.de Vries. ST4Y 5-5-151 15-4-'51 Firma van Es en Westra. Hilversum. 27-4-«51 KORTE INHOUD. brengt rapport uit inzake de door H.p, Hendriks, wonende Ferdinand Huycklaan 4 ingediende klachtbetreffende een naas;| zijn perceel opgerichte schuur, welke het uitzicht belemmert en bovendien zoufl zijn opgericht zonder de vereischte ver." gunning van B. en W. verzoeken aansluiting van hun perceel asj de hoofdbuis der waterleiding.De Direct| van Openbare Werken deelt bij rapport dd. 15 April j.1. no.95-4-6- mede, data aansluiting voor het perceel van den hel de Vries kan geschieden op de hoofdbuisl welke bekostigd is door den heer Schota-I nus, terwijl de aansluiting van het percl van den heer Hams zal moeten geschiedenf een uitbreiding der hoofdbuis, zooals de overgelegde schetsteekening is aangejl ven. vraagt vergunning ingevolge de Hinderwetl tot oprichting van een inrichting voor 4l bereiding van drop-en suikerwerken op/irI perceel Kerkstraat 28a.kad.bekend gemeer.t| Soest,in sectie H.2117» Blijkens mededeeling van den heer Hoofd-1 inspecteur van den Arbeid,dd. 4 Mei 19}'] H.W.No.5525/99,kan deze zich met het hen toegezonden ontwerp vereenigen. vergunr (tternevens CJ s 3 CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 257