2- 12 17' BESLISSING. [jan adressant te berichten, dat na onde zeek van zijn klacht het College geen aanleiding heeft kunnen vinden daarop in te gaan. r- Besloten wordt a de Arnhemsche Waterleiding Mij. op te dragen de uitbreiding tot stand te brengen onder mededeeling, dat belang hebbenden Rans en de Vries schrifte lijk hebben verklaard hun perceelen op de leiding te zullen aansluiten, aan P.SchotanusDalweg 6 te Zeist, mededeeling te doen dat het perceel van de Vries zal worden aangesloten op de nieuw te leggen leiding in strikten zin de aansluiting kon geschi den op de door hem destijds betaalde leiding. Aangezien door deze beslissing de af- Ispraak tot gedeeltelijke terugbetaling der leiding bij meerdere aansluitingen niet gestand wordt gedaan, doch een re geling tot restitutie van een deel der (betaalde kosten der leiding in voorbe reiding is, verklaart het College zich (bereid t.z.t. met betrekking tot deze insluiting den Raad voor te stellen laet Schotanus voornoemd eene regeling K treffen, omtrent een eventueel te be palen vergoeding. [inderwetlr® vergunning wordt verleend conform het Lg voor ï|Pernevens als bijlage gevoegde besluit. e- Jl V~ - I ik. /(A> Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ■on r\T\/in I AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 258