BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gemeente-Ontvan ger Soest 9 «Jan. '31 Voorzitter Stelt voor het innen van de kwitanties voor asch en vuilnis 1931 op te dragen aan den gemeente-deurwaarder T.G.v.d.Ham en de daarvoor te betalen vergoeding vast te stellen op 3°/° van het totaal geinde bedrag- Uaat over tot het houden der openbare aanbesteding voor de levering van 10000 li er Benzine voor 19J1- Wethouder End end ;j Gemeente-Secreta ris Stelt voor het Burgerl. Armbestuur te verzoeken de bedragen wegens steun aan werklooze arbeiders tijdens vor r' i eriode voor rekening van het Burg,Armbestuur té nemen. Deelt mede dat de Coöperatieve Boerenleen bank op Maandag 19 Januari a.s. het feest herdenkt van haar 25-jarig bestaan in de- se gemeente. Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 25