5 6 75 m. 5fi BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Tehuis voor door armoede verzaakte kinderen "Jeruel" te Leiden Opzichter Bouw- eg "'oningtoezicht Ned.Ver. tot af schaffing van alcc holhoudende dran ken te den Dolder Inspecteur van Po litie 'VedG.van de 3o- venkamp Centraal Bureau voor verificatie en financ.advieze: der Ver.van ÏTed. Gemeenten te s Gravenhage Bestuur der Ver- eeniging "Een School m/d Bij Bel te Soest" B.en "/.van Amers foort 28-4-'31 4-£-'31 om bouwvergunningvergezeld van de noodil flomstig he teekeningen en adviezen. ||geboekt or vraagt vergunning voor den verkoop van bloempjes ten bate der vereeniging en'"ej op Hemelvaartdag en 2e Pinksterdag. 11 iilei 131 adviseert Anne J.Stort, Kampweg 68 te Soesterberg als eigenaar van een voor hel publiek gevaarlijken hond ingevolge art,[ 47 der Alg. Pol.ver. aan te schrijven dal de hond moet voorzien zijn van een muil>i| c.q. moet worden vastgelegd. 21 -4-»31 1-5-' 31 6-5-'3i 6-5-'31 verzoekt toestemming tot het houden van I besloten een collecte. Ihbuden van grond van stand in d biedt ter behandeling aan een verzoei je vergun kordt bec vraagt vergunning voor den verkoop van HjUe vergui sterken drank in de beneden-voorlocaliteimdkt het mi in de concertzaal van het perceel Van deelden verkoi destraat 32» lijs bereik' zendt rapport omtrent controle administr^Van het tie Openbare "rerken 4e kwartaal 153-» mede een door den administrateur van (bei bare werken oogemaakten staat van aanwezil magazijngoederen per 31 December 193® ae'| de daarbij behoorende toelichting. vraagt voor rioleering van de school aai de Spoorstraat een bedrag van f 190.-.ei verzoekt toestemming om de rioleering te doen uitmonden op het gemeenteriool. zenden in een ontwerp van een overeen*®1 betreffende het toeiaten van kinderen u1 Soest op de openbare lagere school in gemeente Amersfoort. esloten aan he van f 1 bet aan afvoer plaats woon la aan vc toe vei van het het gen der voc overge] Dórectt gesloten pst den ïagen. w 3 C OD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 263