Jr ,t„. i-'j/ Ij'. BESLISSING. uden vptj B Besl0ten wordt de toestemming tot het (jouden van de vollecte te weigeren, op Krond van de ongunstige economische to ■tand in deze gemeente.4, Lsl fjU* e- rerzoeld de noodil :ooo van .ng en -e< lag. 68 te 1 voor het ilge art, 'ij ven dat 5 en muilii rooo van rlocalite; el Van Vee admi nistri 173G I r van OieJ an aaniezil r 1930 nei| ng. school aal 190.-,6M eering te| iool. e vergunning wordt .verleend, overeen komstig het besluit hiernevens gevoegd en feboekt onder no. 1/357- esloten wordt den verkoop alleen toe te Itaan op den 2den Pinkersterdag. ïordt besloten. )e vergunning wordt geweigerd uit overwe lat het maximum aantal der vergunning voo jflen verkoop van sterken drank in het klei Es bereikt. /an het rapport wordt kennisgenomen. ging r n lesloten wordt: 1. aan het adresseerend Bestuur een bedralg I van f 190.- beschikbaar te stellen voor I het aanbrengen van een rioleering voor I afvoer van het hemelwater van de speel- I plaats behoorende bij de school voor ge woon lager onderwijs aan de Spoorstraat, 2. aan voormeld bestuur tot wederopzegger.e I toe vergunning te verleenen tot afvoer I van het hemelwater der speelplaats op I het gemeenteriool in de Spoorstraat, ori- I der voorwaarde dat omtrent de uitvoerig I overgeleg geoleegd moet worden met den I Directeur van Openbare 'Yerken. 0 ver sloten wordt het ontwerp der overeen- .nderen u Wmst den raad ter vaststelling voor te iool in jeP|agen. f* /J i-2 o^f ju r j vAf tf x 6 ö-i' Jr 1^3, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1 AANMERKINGEN. V cLejJii^y^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 264