'3- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o 3 3" h. 53 3~ 3"T$\ 6" 3" 5 L)C) $-[)L Aanduiding van den afzender. Van Geerestein's Autodienst Soest A.de Vries. Soest K.C.van Nes. Land schapsarchi tect Apeldoorn. Je Afdeeling. J. JVeenendaal Baarn. M.Couturier Soesterberg. 15 Me i1J1 9 Mei'51 11 Mei 1J1 6 Mei 1J1 11 Mei'51 7 Mei51 KORTE INHOUD. zendt ter goedkeuring de zomerdienstre geling van de autodienst Soest-Soester- berg. vraagt voor de afd.Soest van den Ned. Bond van Abstinent Studeerendentoestem- ming tot verkoop van blauwe bloempjes in de week van Hemelvaartsdag tot Pink steren. deelt mede, dat hij voor de terreinen aan den Dalweg (eigendom H.van Kloostei)| een gedeeltelijk uitbreidingsplan zal vervaardigen. Hij verzoekt echterindien! daartegen geen overwegende bezwaren zou-" den bestaan, hem te vergunnen dat met indiening van dit ontwerp enkele maanden| wordt gewacht, teneinde hem gelegenheid te geven het ontwerp zooveel mogelijk te| doen passen in het volledige plan van uitbreiding. Be deurwaarder T.G.van d€>n Ham verzoekt mondeling, zijn belooning voor de beschri ving Hondenbelasting te willen vaststel len. biedt aan een nota voor verrichte werk zaamheden gedurende de maanden April en Mei 1951 tot een bedrag van 129,= en betuigt voorts zijn dank voor het in kei gestelde vertrouwen. doet afstand van het verlof voor den veil koop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank, verleend bij besluit van 9 Mei 19J1 voor de beide voorlocaÜ* teiten van het perceel Batenburglaan No« 15. a G O) Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 269