lenstre- Soester- n Ned. .toestem- erapjes ot Pink- BESLISSING ■reinen Klooster) an zal erindien 'aren zou at met di e maanden .egenheid igelijk te .an van verzoekt le beschri, vaststel ite werk- April en 29,= en iet in hei| >r den veil anderen" besluit )orlocali*| •glaan tlO'l ■ordt goedgekeurd. pe toestemming wordt verleend voor het gedeelte van Soest ten Noorden van de Spoorlijn Amersfoort -den Dolder met uitsluiting van den eersten Pinksterdag De onder dagteekening van 11 dezer aan ce Ver.tot afschaffing van alcoholhoudende dranken te den Dolder verleende toestem ming voor hetzelfde doel, wordt beperkt tot het gedeelte van Soest gelegen ten Zuiden van de spoorlijn Amersfoort - den Dolder. Overeenkomstig het schrijven wordt goed gevonden in deze het ontwerp af te wach ten. Besloten wordt de belooning voor het laar 19J1 vast te stellen t>p 100,= leen honderd gulden) iesloten wordt de declaratie te voldoen roet 129,= en de heer Veenendaal te danken voor de aan de gemeente bewezen diensten. |et bij besluit .van B. en W. dd.9 Mei i-')1 verleende verlof wordt ingetrokken J /3 jolt. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. uV Ui li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 270