fi)L. a a fbi- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ned.Bcnd van Pers<t> neel in Overheidsql Amsterdam. Hoofdingenieur der Telegrafie en Telefonie te Amsterdam. iTb H if Afd.Financiën ter Gemeentesecre tarie Wethouder Enden- di-jk. Cie.van Bijstand Grondbedrijf - 11 Mei'51 ienst 28 Aprilj31 12 Mei KORTE INHOUD. herinnert aan art. 125 der Ambtenarenwet en verzoekt een nieuwe regeling op het stuk van de rechtspositie der gemeente ambtenaren te willen voorbereiden en daaromtrent met haar organisatie overleg te plegen op den voet van art.125,sub h der Ambtenarenwet. vraagt toestemming tot het leggen van kabels in verschillende wegen. De Directeur van Openbare Werken advi seert bij rapport dd. 11 Mei 1 91n.o 50-8-2, de gevraagde toestemming te ver- leenen onder de in zijn rapport genoemde voorwaarden. adviseert den Raad ter vaststelling voor te dragen een ontwerp-besluit tot wijzi ging der gemeentebegrooting voor den dienst 1950 genummerd 4e afd.No.21/152. brengt opnieuw ter sprake de genomen be slissing omtrent de gunning van het schil derwerk aan het Gasbedrijf. Hij is van oordeel, dat de schilder T.L.Blok het werk niet naar behooren kan opleveren voor 560,= en vindt dat inv dergelijke gevallen het College eventueel daaruit voortkomende moeilijkheden moet voorkomen door het werjc oon oon goeden schilder te gunnen^ De Voorzitter en Wethouder Koenders kun nen het standpunt van den Wethouder niet deelen en wel op grond van het feit dat de Raad aanbesteding wenscht, on Be#-* niot kunnen uitmaken wie goed en niut good. ie voor hat ingeschreven wsrlr.»-***-ƒ' geeft naar aanleiding van het rapport van den Directeur van 0V/dd. 29 April 19/ doss. 11l/2/l in overweging omtrent den in dat rapport genoemden geprojecteerden weg schriftelijk advies in te winnen bij den landschapsarchitect van Nes,alvorens den Raad voor te stellen aan M.de Bree de perceelen sectie D.no.1691 en 1692 te verkoopen. 3 C CP "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 271