Jf "ySf. larenwet 3p het neente- i en overleg 5sub h tl van advi- 1 ,no. te ver- genoemde BESLISSING. Besloten wordt het Bestuur te berichten dat met de wenschen van den Bond reke ning zal worden gehouden. Besloten wordt de toestemming te ver- leenen onder de voorwaarden door den Directeur O.W. in zijn rapport gesteld. ing voor t wijzi- den 21/122. omen be llet schil is van k het veren gelijke aaruit voorkonen ilder te ers kun- der niet eit dat Besloten wordt den Raad bovengenoemd ontwerp-besluit ter vaststelling voor te dragen. [Besloten wordt(bij meerderheid) het [werk te gunnen aan T.L.Blok overeen komstig reeds 11 dezer genomen beslis Ising. ■niet pport van ril 19)1 ent den cteerden nnen bij alvorens e Bree 1692 te Bonform het schrijven der Commissie wordjt Besloten het advies bij den heer van Ne |in te winnen. V P1 Avf tdj iï f. «W -e*- 4+4U. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 272