'J e E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. s7)$. Opz. van Bouw- en 'Joningtoezicht Voorzitter biedt ter behandeling aan eenige verzoe- teen om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. stelt aan de orde de bespreking over de ioor het Ingenieursbureau Dwars en Verhey te Amersfoort ingezonden declaratie ad. f 562,34 voor het uitbrengen van adviezen inzake hetbij het College ingezonden bouw plan voor de stichting van een Ned. Hen. Kerk a/d Fieuwerhoekstraat Vqor de bespreking zijn uitgenooiigi 4 heeren J.Th.van ÏToesel, Opzichter van Boif en Woningtoezicht en 37.Beekman, architect over het bouwwerk. De Voorzitter zegt dat het College on verantwoord te zijn voor de uitgaven aan deze zaak verbonden een onderzoek moeten instellen naar het verloop der feiten. 3 als spreker de zaak beziet, bestond bij de beoordeeling der bouwplannen een geschil tusschen Bouw- en Woningtoezicht en den, chitect, met als gevolg dat bij wijze van cheidsrechter het advies is ingewonnen bi het Ing.Bureau. Indien dat juist is en e er partijen voegen zich naar dat advies dan heeft deze partij de lasten te dragen Juridisch acht spreker dit standpunt in h algemeen.maar opk in deze zaak,juist. De heer Beekman brengt in het midden d deze zaak door de gemeente behandeld isg worden zooals altijd is gebeurd. Meerdere adviezen werden dooijde gemeente aan dit I Bureau gevraagd, wanneer dat noodig bleet De. Voorzitter zegt dat het hier een ge schil tus..chen de beide heeren. Je heer van Noesel merkt op, dat het ge: geschil is en zegt dat het advies-inwinnei toch moest gebeuren. Hij verklaart aan de heer Beekman te hebben voorgesteld het ad vies van het Ing.Bureau te vragen. Dit ie door hem {Opz. Bouw- en woningtoezicht)ge vraagd met het resultaat dat hij in le "e oordeeling van het bouwplan in het gelijk is gesteld. Daarna is op verzoek van den heer Beekman een uitgebreider advies aan het architecten Bureau verzocht, welk ad vies niet door den architect der kerk is opgevolgd om reden dat de uitvoering daar van te duur zou worden. De Voorzitter zegt nog meer gesterat zijn in zijn meening dat de kosten gedr&S dienen te worden door de kerk,alhoewel w vil aannemen dat Bou""- en "'oningt^oeaic.'^ te/ zijner verantwoording, ook van he^ 0orspronKelijk auvies dankbaar gebruik k maken. Om reden dat de Opzichter heeft v klaard dat een ingenieurs advies noodig_ CJ 3 C CB Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 277