s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H.de Vries Schou tenkampweg 1 rj i. li.v. 0.3.1.1.:. ni. rik. Soest Directie Arnh.Va- terleiding Mij Vereeniging "Tot Steun" te Soest Inspecteur van Politie KORTE INHOUD. was naast zijn reeds gegeven oordeel oa- trent de kapconstructie^ stelt spreker voöi de kosten te deelen tusschen de gemeen de Kerk ieder voor de helft. De heer "Beekman verklaart bich "bereid deze zaak met de Kerkvoogdij der lied.Hen,j Kerk te -Uilen bespreken in den zin als door den Voorzitter is voorgesteld. 2. binnen niet te langen tijd omtrent den ui slag van zijn onderhoud met de Kerkvoogdi bij het College verslag doen. Hierop worden de besprekingen met be trekking tot die zaak beëindigd. 16-4-31 15-4-'31 19-5-31 16-5-'31 13-5-'31 verzoekt hem voorloopig vergunning te verBH6 beric. leenen tot het in gebruik nemen der bakie-BfJ beslu rij, voor welker oprichting hij Hinderwet vergunning heeft aangevraagd. verzoekt vergunning ingevolge de Hinder® tot het oprichten eener benzinebewaarplaat bestaande uit een ondergrondsch reservoir van 2000 L. inhoud en een aftappomp, op/in perceel Birkstraat, kadastraal bekend ge meente Soest in sectie C.1873* verklaart geen wijziging van de waterlef d ingstarieven in overweging te kunnen nerae) in verband met de bedrijfsuitkomsten. jfcpe vergu Itig het gevoegd. Verzoekt plaatsing op de lijst als in artikel 3 &er Armenwet. Besloten izboala de [raad ter [[Tevens z Ltgebrac Itferugbeta Ijdoor part |ens uitb lad word Jlovereenko rfegeling b edoelHCo nf 0 rm geeft in overweging de bank,staande aan 1 Noordzijde van het plantsoen Nieuwerhoekl verwijderen, aangezien deze bank eigenlijj niet voldoet aan de bestemming, waartoe ij ze is geplaatst en alleen dient als verzaj meiplaats van baldadigen. e vergs Bn reden ■bgehaal |ocö dat den strer ■fge jeu£ <0 3 CD Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 279