-7/^ 1 i e e 1 or.i- reker voo| gemeente h bereid L lied .HeryJ zin als 3fij 2ai nt den uil erkvoogdijj met be- ing te verl <ier bakkjl Hinderwet-I BESLISSING. Pe berichten dat de hinderwetvergunning besluit van heden is verleend. e IïindenÊMI)e vergunning wordt verleend overeenkom- ewaarplaatl faig besluit hiernevens als bijlage reservoir I gevoegd, o mpop/in| ekend ge- waterlei' :unnen neaej ïsten. Besloten wordt de gewijzigde concessie Iztooals deze in ontwerp gereed ligt den likid ter behandeling aan te bieden. ■evens zal het rapport van den Secretari [uitgebracht als advies voor gedeeltelijke [terugbetaling van in den loop der jaren ■oor particulieren gestorte bedragen we- |geas uitbreiding der waterleiding den ld worden aangeboden met voorstel dien overeenkomstig met die particulieren een .regeling te treffen. bedoelBKonform het verzoek wordt besloten. Lande aan I mwerhoek 1 eigenlijk) waartoe i«| als verz'. 'e vergadering is van oordeel dat de ban lom reden door den Inspecteur van Politie labgehaald niet moet worden verwijderd, dat aan de Politie verzocht moet wor |en streng toezicht te houden op de balda ü«e jeugd. Zy~~V Z 0 Z V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. f J O/t AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 280