'16 S g "o - s~i^ Opz. Bouw- en 'Wo ningtoezicht BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. lied. K.K.Bond van Overh.Personeel "St.Paulus" Ned. Chr.Bond van Pers, in Publieken Dien Brandraad Goest a. ffll. Firma Croeneveld n Co, Amsterdam Ingenieur van den "/eg. Dienst van Te en '/erken der Ned. Spoorwegen Afd. Pinanciën ter gemeente-secretari Volksonderwij s "Soest" 15 -5-'3i 13-5-'31 deelt mede, dat aan H.Kleijn,wénende lücU delwijkstraat alhier aan de hand der desteJ treffende bepalingen der bouwverordening het niet mogelijk is, dat hem ontheffing wordt verleend van het bepaalde in art.-14 sub VI noodig voor den bouw van een blok van 3 woningen, op een perceelgelegen aan de Middelwijkstraat kad.bekend gemeente Soest, in sectie H.3137 en 'l3-* bedoelde bouw niet in strijd is met de wet op de Spoorwegen. verzoeken alsnog de voorbereiding betref fende het ambtenaren- en werkliedenreglemeij in overleg met hunne organisaties te wille! doen en zien gaarne een uitnoodiging onten;| een en andere tegemoet. esloten dat de oir ordening niet kan 1 ■an wordt wijzen. Besloten iet ontw [an advi gezonden 12-5-'31 H-5-' 31 deelt mede tot hebben gekozen, voorzitter van dien den heer G.Lindt. Raad te|| llotifica 15-5-'31 g No.I8/IO deelt mede nota te hebben genomen van hét 3voorstel aan den Raad om in 1932 over te gaan tot rioleering van een greppel langs de spoorbaan vanaf het -"-erkpad N.Z. tot het viaduct aan den Korte Brinkweg. Met een tij delijke voorziening door middel van het tot stand brengen eener houten schoeiing "ordt tot 1932 genoegen genomen. 25-5-'31 12-5-'31 verzoekt aan den Burgemeester afdoening Besloten van de onderhandelingen inzake aankoop van.latellen v een nieuwe sirene op het gemeentehuis. (overleg m Soest adv [In verba ien Direc in ov iian tot Tig tegen deelt mede dat is ingekomen een rekening van Gerarda van den Berg wegens verrichte werkzaamheden in het raadhuis; merkt op dat hiervoor op den desbetreffei begrootingspost geen krediet aanwezig is; dat ook in vorige jaren geen extra-vergooi ding voor speciale werkzaamheden voor schot houden raadhuis is gegeven; dat in de vergoeding voor1 schoonmaak van alle gemeentegebouwen (scholen, enzwordt geacht begrepen te zijn de groote schoon maak; verzoekt in verband met het vorenstaande aan B.en W. een beslissing inzake de bèta* ling der nota te willen nemen. verzoekt toestemming tot het houden van eel collecte op 6 Juni 1931* ■angezie ||tpe een t ïzocht a shad heb in de ga oers en jn korne ftring de den o fe toest (J 3 C CO Dagteekening en volgnummer. sjft. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 281