/t-ff*- ,yy'/<sn \&;/s yy -/t ende lüd- der des"beJ rdening heffing n art14 en blok legen aan meen ie doelde op le g betref, enreglemei te 'Vilieii ing ontrent en Raad ti doening nkoop van huis. n van hét over te el langs 2. tot het 'et een tij 'an het tot ing "ordt rekening ■errichte ibe treffen! lezig is; ,ra-vergoe-| voor schooj tmaak van iz) wordt i schoon-j1 instaande j de "bèta* tden van BESLISSING. 3esloten wordt den Raad mede te deelen |at de ontheffing op grond van de Bouwver .ordening (zie rapport Bouw- en "Joningt.) niet kan worden verleend en op grond daar van wordt voorgesteld het verzoek af te lijzen. ïesloten wordt te berichten, dat t.z.t. pet ontwerp-ambtenarenreglement ter fine }an advies aan den Bond zal worden toe gezonden notificatie Besloten wordt het schrijden in handen t spellen van den Brandraad met verzoek in operleg met de Vrijw. Brandweervereenigin Spest advies uit te brengen. 1 h verband met dit schrijven wordt beslo ien directeur O.W. op te dragen ten spoed ste in overleg met de Spoorwegen over te tan tot het maken van een hoüten beschoe g tegen den Spoordijk. Jftingezien de bijzondere schoonmaak waar- tpe een tweede werkvrouw tijdelijk is aan gezocht alleen verband houdt met de plaat gpnad hebbende verbouwing en schildering ypn de gang van het raadhuis, waardoor al ■iiers en kantoren in vervuilde toestand »jn tornen te verkeeren besluit de verga- ie;'ing deze kosten te brengen ten laste T&n den post verbouw raadhuis. toestemming wordt verleend. ten j-e- Le 'Lóf/él J I Vermelding indien van uitgegane geen is gehoude: het stuk minuut Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -7T z AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 282