M. r<$\ E E o flPi. kih. s~t5Y BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. dlPf. Permanente Gommis sie voor de oplei ding van armbezoe kers Ged.Staten van Utrecht .fa.Pinanci'ën ter gemeentesecretariE Bedrijf Post- en Telegrafie Utrecht. Gebrs. de Lange Soest Voorzitter 14-4-31 KORTE INHOUD. zendt programma's voor de georganiseerde Sociale Ontwikkelingsweek te houden te Utrecht oo 9,10,11 en 12 Juni 1931* zenden om bericht een afschrift van een door S.v^n de Kuilen gedaan verzoek om 1d.| gementevergunning in een localiteit van hef perceel, Koudhoornweg 2. adviseert den Raad ter vaststelling voor; dragen een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor den dienst ltl genummerd 4e afd.Ko.21/130. Vraagt vergunning voor het leggen van eenj aftakkabel in den Posèweg ten behoeve van een telefoonaansluiting aldaar. esloten 'Cornraies H stuur naa lesloten ■engen. .s bij la, [iet ontw 1 den Ri ■Be vergu *ig het ÏO. 30/9/2 vragen opnieuw ontheffing van het benaahj^g3i 0ten bij artikel 8 der Bouwverordening voor hetK£,e bouwen van een duo oei woonhuis a/d Akker":e^B.ir [0.17/42 Stelt aan de orde de behandeling van de Bt|e afd.0e door Ged.Staten gestelde vragen met betreij|or2itte king tot de begrooting voor 1931» (J 3 3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 283