V&J /Z3-. /y/ó-tf •4 yyfa do 4 BESLISSING. miseerde ien te 31. Efesloten wordt Wethouder Endendijk en cbrnniies H.Bossert naraens het gemeentebe stuur naar het congres af te vaardigen. de van een oek om lo sit van he| axs bijlage gevoegd wordt goedgekeurd. esioten wordt een gunstig advies uit te brengen. Het ontwerp-schrijven hiernevens ling voorj ijziging dienst Lj| Het ontwerp-besluit wordt goedgekeurd en |al den Raad worden aangeboden. en van eer.| je vergunning wordt verleend overeenkon- hoeve van Igtig het advies her.O.H. dd. IQ Mei 1931 Ko. 30/9/2. et oenaaliMjgeST_0ben wordt de genomen beslissing in g voor het||je3e handhaven en adressanten te wijz en /d Akker,,e»lar ^et schrijven van 12 Maart 1931 le a 'c. 17/42 in het bijzonder de laatste alin g van de afdoening wordt overgelaten aan den met betrei!jfoor2itter met den Secretaris» 'd. pa '/Lth rv 3 ■Iva w V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 284