rsx- 'd' sgo. «p "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. bl.V. 0.J3.I.M. te Soest iw. A.v.d.Boven- &amp-geb.Prins Opzichter Bouw- Stoningtoezieht en Vereeniging tot 'Yerkverschaff ing aan Hulpbehoevende Blinden te A'dam C.Verschoor A.J.Spelt, Soest Bewoners van Soest duinen 27-4-f31 20-5-'31 21-5-31 13-4-*31 2-3-'3i 10-1-+.31 31 verzoekt vergunning tot oprichting eerier ondergrondsfihe benzinebewaarplaats net af. tappomo, op/in perceel v.Lenneolaan, kak; traal bekend gemeente Soest, in secties 1866. verzoekt haar naam op de in art. 13, le lid der Drankwet bedoelde lijst te plaats! brengt rapport uit, inzake de opslagolaji voor petroleum van A.v.d.-°erg, wonende tel Soesterberg, Schoolweg 10 en deelt mede ieze bergplaats in geen enkele mate voldol aan de eischen, die daaraan moeten worden! esteld De opzichter adviseert v.d.-°erg aan te schrijven, dat door hem een bouwaanvrage noet worden ingediend voor een naar de eischen ingerichte petroleumbewaarplaats 200 hij er de voorkeur aan geeft, het be staande bergplaatsje af te breken, tervijl bij niet voldoening hieraan, een en apder| op zijne kosten van gemeentewege te doeni schieden. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte. e vergui ig het gbvoegd. gesloten ao onde [onform luw- en te toest vraagt verlof voor den verkool van alco'a^pet geva ïouaenden drank anderen dan sterken draiur in de gelagkamer en de aangebouwde zaal "1 iet perceel sectie H.no.4447, plaatselijk) gemebkt Uieuwstraat 57* verzoekt vergunning tot oprichting eene: rookerij en het plaatsen van een electro motor van 1 P.iC. op/in perceel Torenstraa kadastraal bekend gemeente Soest in secti i42Ó2. verzoenen verplaatsing van het woonwage kamp eslotei overeenki bi. lage fceslote; dab het leeft na andere p Wa en kam deze aan le begro pen. <o E 3 C CP Dagteekening en volgnummer. hei KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 287