\A' W' AS X iXfl 7/u. BESLISSING. ting eeriet its met at Laa»» kadi sectie c. t13le te plaat» opslagplaa; wonen le te elt mede di mate voldoi ten worden g aan te waanvrage naar de aarplaats 1 thet he en, ter'hj: n en apder e te doen e vergunning wordt verleend overeenkom stig Let "besluit hiernevens als bijlage .voegd. jesloten wordt fle v/ed. A.van den hoven- [ap onder nummer 19 op de lijst te plaat jjonform het advies van den opzichter van [uw- en -ïoningtoezicht wordt besloten. ouden van Ibe toestemming wordt verleend. van alcoii rken drani .wde zaal 9 ilaatseliji Jet gevraagde verlof wordt verleend, iting eener^Besloten wordt de vergunning te verleene in electro-^Rrereenkomstig het besluit hiernevens als Torens tr- Ipilag e gevoegd, it in sect" woon',ia6Si''l besloten wordt den Kaad mede te deelen, jiat het College thans geen vrijmoedigheid peelt naar aanleiding van het adres een |aiiiere plaats ter bestemming voor het woo JC en kamp aan te wijzen en daarom voorste Be<se aangelegenheid bij de behandeling va Te begrooting 1932 nader onder het oog te men. en. r. It n u> At <\JlcLexZ~/ Af (ijr- AANMERKINGEN. Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehoudi het stuk den. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cKju- I. •J cm-/ ac c\.A cLt£st>*~f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 288