i '&1 rê3 g S o> "o fijt BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ie Afd. ter se cretarie Directeur Staatsbc boschbeheer Utree ht rjji uaa. Bestuur Chr.Midden- l3-5-'31 standsVereeniging Afdeeling Soest Ged.Staten van utrecht Officier van Justi B,Kruidenier Soest 26-5-' 31 KORTE INHOUD. 22-5-'31 24-3-*31 2e Afd.No. tie 26-5-»31 deelt mede, dat als gevolg van de gemaaktj regeling, inzake vo'óruitbetaling der leges! verschuldigd voor eene aangevraagde bouw vergunning de hiernevensgevoegde bouwver gunning staande ten name van P.Stalenhoef Birkstraat 85>Soest ten gemeentehuize is blijven liggen, vanaf den datum van verleel ning der vergunning (12 \ug.i930) tot heden® aangezien bedoelde persoon in gebreke is gebleven tot BIJBETALING van een bedrag, ai f 8,5b (wegens verhooging bouwkosten). In verband hiermede verdient het wellichtj aanbeveling, in gevallen als het onderhaviJ den Ontvanger opdracht te geven tot iovordel ring van de verschuldigde leges. vraagt in verband met het behouden van hel natuurschoon, of de mededeelingen dat het voornemen bestaat om het gedeelte van den weg van Baarn naar Amersfoort tusschen de Praamgracht en het hotel ''de Viersprong'1 te verbeeden, juist zijn. deelt mede,dat in zijne vergadering van 21 April j.1. eenparig besloten werè adhaesie te betuigen om den befetaanden verkeersweg \msterdam-Soestdij k-Soest-Amersfoort te Jaten bestaan. Zenden circulaie ter uitvoering van de 4|53 Vegenwet. Bericht aan den Burgemeester dat G.T.van Vliet door hem niet strafrechtelijk zal wo: den vervolgd. verzoekt op zijne kosten van gemeentewege ober te gaan tot het wederopbouwen van de muur zijner woning. De bestaande muur wordt van gemeentewege wegens overtreding afge broken. Volgens mededeeling van den opzichter va« Bouw- en woningtoezicht worden de koster1'3'' opbouw der muur geschat 00 f 200.-. 3esloten de te d zijn en t beneer da ^leegd. üotifica 3esloter itn de kc pspectey [2 lei 15 Scesterbe angezie Btrafverii dollege v levens zs eggen vs Penning c zocht. -csloten iet Uoll< «uwen w; bedrag a< zal zijn leze voo: [een med u W 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 289