BESLISSING. „e 'bouwvergunning wordt alsnog geteekend jeze zal door den deurwaarder worden uit ereikt tegen ontvangst van het nog ver- chuldigde bedrag aan leges ad f Ö,5°* ij hiet-betaling van de verschuldigde talihg zal deze op de gewone wijze moet rden ingevorderd. e gemaakts) der^ legesJ 'de bou'v- bouwver- alenhoef .uize is zal deze 00 de gewone wi.ize moetèn "an verlee, tot hedeij reke is bedrag, iten) wellicht onderhavig! ;ot i nvordel ten van heta£jesi0ten wordt in antwoord op het schrij 1 l^at !le'; Bede te deelen, dat plannen in voorbereid van ten K-yn en te zijner tijd met het Staatsbosciji sscnen de Iheneer daaromtrent overleg zal worden ge 'sprfng'1 |[leegd. •ing van 21 b adhaesie •keersweg >ort te ig van de notificatie. G.T.van Ljk zal vol aeentewege in van de muur wordt Lng afge- Lchter var 2 kosten1^ esloten wordt Ged.Staten de omschrijving n de kom voor te dragen zooals door den hspecteur van Politie in zijn rapport van 12 hei 1931 wordt geadviseerd t.w. Soest en pesterberg. angezien de Raad heeft besloten tot dez$ strafvervolging zal het schrijven aan dat fcllege worden medegedeeld, y fcvens zal het crediet ad f 67-^3 voor het leggen van tegels op eigendom van den heer' Penning opnieuw aan den raad worden ver zocht. "esloten wordt adressant te berichten dat het uollege bereid is de muur te doen op bouwen wanneer ter nadere verrekening een Pedrag ad f 200.- bij den gemeenteontvanger 2al zijn gestort, bij niet voldoening aan eze voorwaarden wordt van gemeentewege en medewerking verleend. en ng t/f'' XflOL, Jf. icT6. j, cp 6 t/k hijZI. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. F-xrC^t^-} /WU^Ct hP-^-V-W< - cLclOo^ M21 Uj}U U- Wj iA,uC /6 d. (i. tLa. tryjirx ,-v.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 290