7 E E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. box- 'i u.H.Asaink,hoogd agent pol.Soest aarlandt. Soest Lo 5, 1/oorzitter wethouder Koenders o r. L ii l). Wethouder Endehdij Vo orzitter. Voorzitter opz. van Bouw- Toningtoezicht eö 23-4-* 31 verzoekt in het door hem van de gemeente Mimsloten gehuurde perceel, gelegen aan de BeukenliiaBet perce 15a een betere of nieuwe pomp te willen doMinp. het aanbrengen, aangezien de bestaande pomp toHoegestaa taal versleten blijkt te zijn. pit besl vraagt .ten behoeve van zijn perceelen secti Cf.nos.233°>2331>667 en 2426 uitweg op den Koudhoornweg over het perceel eigendom der| gemeente kad. bekend alhier in sectie no.28l8. Voorts verzoekt hij vergunning tot het plaatsen van palen op het oerceel sectie Gil no.28l8 voor electrisohe verlichting zijnei| woning. deelt mede dit reeds is besloten voor reke-l ning der gemeente op den stationsweg als beheerder over dien weg een bordje te plaal| sen "Eigenweg" en de kosten ad f 7»5° aar> de Spoorwegen die met de plaatsing is belafl geweest te voldoen. Maakt bezwaar tegen betaling van kleine oijl Besloter d erhoudskosten aan ambtswoningen en vraagt Izien van in deze een beslissing te willen nemen. .Jfolgen al .rgerlij Ie doen e ren den Pi lesloten perceel s Kruiken t ■lichting tie per j ie ontwe lage gevo Jin verba ian palen len hiert zeggens t Vordt go wordt bt stelt voor den raad te adviseeren te be sluiten dat als de Koninginnelaan voortaan bedoeld zal zijn de straatweg vanaf lieuwerl hoek tot den Provincialen weg Baarn-3iltho1| en dat het niet omgelegde weggedeelte de naam Sikenhorstweg blijft gehouden stelt voor de behandeling van de bouwaan-] vrage van Nilson te verdagen, in verband met een onderzoek. stelt voor de "Dir. O."7. te verzoeken te rapporteeren welke kosten alsnog verbonden! zijn aan het algeheel afmaken van de Koninjl ginnelaan n.1. rijwielpad en wandelpad,h3j] in tevens begrepen de afronding van deze laan op de Beetzlaan r-DJieuwsstraat. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken toe vergi om bouwvergunningvergezeld van de noodigtorastig teekeningen en adviezen. I-Do. ïordt b( »ordt b< Cü 3 C Dagteekening en volgnummer. >0 1. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 291