S S ~6 bo ocj BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Van KriekenVoor zitter Vereeniging Soest Zuid, Soest Afd.Financiën ter gemeente-secretarie Afd.Financiën ter gemeente-seere tar l/l. lommissie van bij stand Grondbedrijf 12- ■5-'3i KORTE INHOUD. Ha daartoe gedaan verzoek van het Bestuu; der Vereeniging Soest Zuid komt de heer van Krieken in de vergadering. De Voorzitter geeft genoemden heer de g, legenheid het doel van zijn komst in de vergadering mede te deelen. Deze deelt mede dat het bestaur hem heefj verzocht enkele algemeene belangen met hel college te bespreken. Achtereenvolgens no hij de volgende belangen. Ie. Opheffing van de voor het verkeer ge vaarlijke hoek Schoutenkampweg-Kolonie'ïegj 2e. Het doen snoeien van de heg staande hoek Eikenlaan-Verlengde Kolonieweg. 3e. Verbetering van den Verl.Kolofeieweg. 4e. De Ned.Spoorwegen te verzoeken Halte ITieuweweg te wijzigen in Halte Soest-Zuid, 5e. In de Alg.Pol.Verordening een bepalij te doen opnemen regelende het verbod op leunen en zitten op vensterbanken van win- kéls en aan deze inrichtingen. 6e. Het maken van een lichtpunt een hete; de van den Schoutenkampweg tot Plasweg (reeds eerder gevraagd en toegezegd.) 7e. Het maken van een rijwielpad langs dei driehoek Plasweg-Heideweg. 8e. Afgraving van het hoogt in den Soeste: bergschestraat 9e. Behoud van de molen "de Vlijt". biedt aan het ontwerp van een schrijven aan den heer J.J.ban Schadewijk Korte 3rii weg Soest betreffende uitvoering van de overeenkomst van 15 Oct. 1924, gewijzigd bij die van 8 Mei 193^» biedt aan een overzicht van de aangewende kredieten voor de verbouwing van het raad huis. Adviseert afwijzend te beschikken op aan vrage van Ensing om aankoop van een stroo gelegen voor zijn perceel. w 3 C CD U) Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 295