BESLISSING. i Haar aanleiding van evenvermelde verzoe- Iken vorden voor zoover mogelijk de volgen le beslissingen genomen; id 1. Aan Hen Dir.O.t. opdragen een onder jfzoek in te stellen, ad 2. den Inspecteur van Pol. het bezwaar Ger kennis te brengen met verzoek maatre gelen te nemen. [Jad aan den heer v.Krieken wordt verzoc Ge aangrenzende grondeigenaren te bewegen Ie weg op een breedte van 10 mèter aan de lemeente af te staan "'aarna verbetering hogelijk wordt. td 4. Hiertoe zal het veranek gericht wor lid en aan de Ned. Spoorwegen, jad 5. Is reeds in art.49c der Alg.Pol.ver [ordening geregeld. ld1 6. Zal nogmaals worden opgedragen aan lir. 0."1 Had. 7.Aan den Dir.0.7. op dragen een onde jzoekin te stellen. ld 8. Hoeft aandacht bij het 'Gemeentebest 9. Is door den raad afgewezen. ht r~ aur Overeenkomstig het ontwerp-schrijven rordt besloten. uit Aangezien het overzicht blijkt, dat het louwcrediet is overschreden met f 6118,37 f 47OO.- of f 1418,37 zal aan den Dir.O.W verzocht worden deze overschrijding te rno tiveeren. Besloten wordtï e adressant G.Ensing te berichten, dat het ollege niet bereid is den Raad voorstellen lot verkoop van den grond te doen. [e. 'dalhorst aan te schrijven door verplaat sing van de hekafscheiding vóór zijn woning rond eigendom van de gemeente in gebruik leeft genomen en verplicht wordt binnen 14 agen na dagteekening van het uitgaand schrij' en de hekafscheiding te verplaatsen op e goede grens van zijn eigendom en die er gemeente. \9~ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. lA' sj\t ioo(?.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 296