2 L L lïï "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. li opzichter bouw- en «oningtoeaieht h\H Directeur 0«W. 29-4-' 31 deelt mede, dat hem is gebleken, dat voor riet dubbele perceel v.d.heer Nilsson, gèle.1 en aan de Soesterb. straat no.39 Ri jksorerJ Ls ontvangen, T"elke oremie niet voor bedoel] oand, doch voor een dubbel perceel adHaim] veg.te 3oesterberg was bestemd, en ieeltHj] iat een tot woning bestemd gedeelte is ont-l trokken, waardoor bovendien terugstorting van premie zoude moeten plaats hebben. Het vorenstaande wordt onder de aandacht van hj ollege gebracht, in verband met een door l] neer ÏTilsson ingediend verzoek om vergunnii] tot verbojrw van zijn bestaan woonhuis tot inkelhuis. 27-5-'31 jemeente-Ontvanger van Soest bil) Directeur O.T. 26-5-'31 ■5"'31 Directie Ned.Spoor vegen /oningstichting Ons Belang" Amers roort LA i Jv Zn. .v.Schalkwijk en - 20-5- To1404, 11-4-31 2-5-'3i KORTE INHOUD. lesloten w Indel en N kennis t Idedeelen |ng van on is en zo |l moeten lij het 33c Ing van he tdegd. kn den Di [n het weg dit doo ;er.'orden. !3eze besli be vorderi ■rklaard brengt rapoort uit inzake het verzoez van 3.Fijma, Eigendomweg 104,Soest om verbete ring van het weggedeelte, gelegen vóór zija woning en adviseert JSTX2T tot verharding var.| iet hierbedoelde weggedeelte over te gaan, sulks uit principieele overwegingen. •erzoekt oninvorderbaar fee willen ver klare! ie vordering der gemeente op H.Tan iambalgJ Be'etzlaan 39 wegens verleende ondersteuning) ad f 30. - en hem van verdere pogingen tot if rordering te willen ontheffen. zendt declaraties betreffende gedane voor-j chotten in Jan.t/m Voril 1931» "tol een be-| rag van f 138,91. Be af deeling "Financiën"! dviseert tot betaling der voorschotten ten laste van de volgnrs.der begrooting die zij| aangegeven .op de betrekkelijke declaraties, net uitzondering van de declaratie wegens reis- en verblijfkosten v/d bouw van het tal huis. Deze declaratie is te brengen ten las ran den bouw, indien het plan wordt aanger.cj door den gemeenteraad, in het tegenoverges'.j e zijn de kosten te brengen op volgno. 357' 1 deelt mede geen wijziging te kunnen brengMtan derfDi lOjünzake het gedane voorstel tot ruiling vanlleeien dat grondgelegen naast en achter het gemeentsjprlt afge huis ■et inacht Beeling Fi ■oedgekeur zal gaarne gernemen of tegen haar voorsteta'egen het inzake de bestemming van gelden wegens orB-ts het R brengst van verkochten grond aan den Staa'^rdt gest der .Nederlanden bezwaren bestaand zendt nota wegens inzetten van een ruit i"®sloten w de onderwijzerswoning aan de Beetzlaan ad ■'idoen en f1,25. gpUne ond doen in/ 3 C 03 li" Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 297