A' BESLISSING. ■|esloten wordt den Ministerbvan Arbeid, Hridel en Nijverheid van de omstandigheid kennis te stellen met verzoek te willer. Bdedeelen of tot gedeeltlijke terugbeta^ |ng van ontvangen bouwpremie in deze sprs ke is en zoo ja hoeveel deze terugbetaling Ul moeten bedragen. Rij het schrijven zal een plan v n verboi. jng van het perceel moeten worden bijge- Uegd. den Jirecteur 0.7. zal opgedragen won- ei. het weggedeelte te herstellen voor zoc |r dit door gemeente-auto's is vernield rding vair'orden, te gaan, Bleze beslissing aan adressant mededeelen. verklareBje vordering ad f 30, LambalgejMrzlaard rsteunindr - wordt oninvorderbsar let inachtneming van de opmerking der af leeling Financiën worden de declaraties 'goedgekeurd. Aan depföir Her lied.Spoorwegen mede te leelen dat van verdere onderhandelingen lordt afgezien. egen het voorstel bestaat geen bezwaar ts het Rijk van het voornemen in kennis f>rdt gesteld. ^sloten wordt deze declaratie alsnog te Plloen en de regeling in verband met Jeine onderhoudskosten aan ambtswoningen ■e doen ingaan 1 Juli a.s. A LllhSI A 510." V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 298