i Lu. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur O.v. J.v.Nessel, Soest Wethouder Endendij Voorzitter H.van Veen, Soest 21-5-'31 8-4-» 31 21-2-131 Uitrent dei n beslis; lering. I n als eei [de benaming j rd e n v 0 01 m Bosch je vergun; tig het b< jevoegd Verzoekt vaststelling van straatnamen vool de volgende wegen: le. het verlangde van de Koninginnelaan 2e. verbindingsweg Bosstraat Baarn-Utrecl.J 3e. weg vanaf de spoorbaan tot den HeidenJ verzoekt vergunning tot oprichting van eej ':agenmakeri j en het daarin plaatsen van di| verse machines, een en ander ten behoeve machinale houtbewerking, op/in perceel Vel| weg,kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H.3191» Blijkens schrijven van den heer hoofdingeJ nieu" der arbeidsinspectie te Utrecht, dd, 26 Mei 1931> No 4070/126kan deze zich mei het hem toegezonden ONTWERP VEREENIGEN. verzoekt vergunning tot oprichting van eej machinale houtbewerkingsinrichting en het plaatsen van diverse machines, oo/in per ceel Schoutenkamo,,fegkadastraal bekend ge meente Soest,in sectie D.179Ö» Blijkens mededeeling van den Hoofdingenis] v.d.Arbeid? te Utrecht, dd. 27 Mei 1D31 4106/53 behoeft het hem toegezonden ontvenl geen wijziging om de naleving van de eischeT gesteld krachtens de Veiligheidswet, niet onmogelijk te maken. verzoekt aan den Directeur 0"7. opdracht tLg 00,^rac>. willen geven voor hetstel van de bestrating^ nabij Koninginnelaan Tlhelminalaan. 6e vergunr t beslui! Stelt voor te besluiten aan A. Y.Luschen, Stoffeerder alhier, de levering op te dragl van: een looper op de trap, een kleedje oif loop, een tafeltje met twee stoeltjes allesj voor de opgegeven som ad f 240.- en volgens! reeds gemaakte keuze, De kosten te bestriji den uit het desbetreffend onderdeel van het| crediet verbouw raadhuis. lereenicoms <y S 3 3 03 "O Dagteekening en volgnummer. )V0 iU ilb )1L(. K KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 299