u VI- U U L "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. NVDrukkerij eri Jitgevers Mij. "De Vlijt" te Amster- am« Directeur Openba re Werken. Afd. Financiën (Personeel) 'P J.Bart els Soesterberg. Oommissie Grond bedrijf Jan. Vraagt een kleine financieele bijdrage voor opname van gegevens in de "Gids de| Voornaamste Gemeenten van Nederland". 24 Dec.'pO Adviseert tot plantsoenaanleg bij het woningcomplex "Ons Belang" aan de Amers- foortschestraat en bij ie Oude Tempellaa te Soesterberg. 1e afdeeling. 16 Jan.'51 Diverse 10 Jan'^1 9 Jan.31 Commissie Openbare Werken 15 Jan-r '51 Commissie Openbare Werken 15 Jan.'51 no.42 Commissie Werken 0penbaré15 Jan.'JI No.41 Afd. Financiën adviseert voor het jaar 19^1 te benoemen tot geneesheer belast met het verrichten der dood schouwden heer J.H.A.Rupertarts te Soest Vraagt ontheffing schoolgeld wegens ziekte van een kind en daardoor ongerege| schoolbezoek. Geeft advies inzake bepaling van den prijs van een perceel grond, gelegen aar, de Soesterbergsohestraat habij Klein Zwitserland. Wed. L.van Vugt-Hegemans vraagt evenre dige vermindering (terugbetaling) van ver gunningsrecht wegens intrekking van hare verdunning. Deelt mede zich te kunnen vereenigen me het voorstel van B. en W. dd. 6 Januari j.1. 1e afd. no.1658 inzake rioleering: van een gedeelte van den Bijksweg mits in verband met den waterafvoer het be staande riool in de Korte Kerkstraat wordt vervangen door een riool groot 40/60 c.M. Adviseert het dossier betreffende ver wijdering van de schutting, staande tus- schen het aan den heer D.N.van Nes toe- behoorende perceel en het trottoir, ge legen vóór het door den heer Sliep be woonde winkelhuis aan de Van Weedestraat te deponeeren. Kan zich vereenigen met het voorstel va: B. en W. dd. 2 Januari j.1. 1e afd.No.75{ om niet over te gaan tot plantsoen-aanle op het aan de gemeente toebehoorende ter rein, gelegen aan de Birkstraat tusscher: Ferdinand Huycklaan en Henriëtte Blaokwe» <u S S 3 3 05 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 29