-U BESLISSING. [üktrent den weg sub 1 bedoeld is reeds min beslissing genomen in de vorige ver- Ir. lering. De wegen sub 2 en d bedoeld zul ■jn als een weg beschouwd wor,den* Ontrent jdt: benaming van dierfveg zal aan den Raad Brden voorgesteld deze te noemen "Laan |in Bosch en Heide". pe vergunning ™ordt verleend overeenkom- ;ig het besluit hiernevens als bijlage bevoegd |Pe vergunning wordt verleend overeenkons iet besluit hiernevens als bijlage gevoegd opdracht zal worden gegeven. Nereenkomstig het voorstel wordt besloten l/l /Ai- 4 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 'ig i-kt £)-vk H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 300