1- l\AI. S a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Lur. Afdeeling Financië ter gemeentesecre tarie S.J.Lengers, Bnarn jpz. Bouw- en ningtoezicht 'To- K.C.van Nes, Apel/s ioorn lezondheidscommis- ie voor 3aarn c.a 28-5-'31 27-5-' 31 lö-4-'31 18-5-31 KORTE INHOUD. biedt jser behandeling aan eenige verzoeB16 ver°uni ken om bouwvergunning vergezeld van de nBoraS^& 'ie dige teekeningen en adviezen. ■eboekt om 368, 1/3' verzoekt geen beslissing te nemen over; al of niet handhaving van den geprojectel den weg tusschen den spoorweg en de Bos.) straat, zoolang het gemeentelijk uitbrei-l dingsplan hog geen vasten vorm heeft ver| kregen. adviseert den Raad 'voor te stellen overl Conform h te gaan tot intreKking van het bij raals*T besluit van 8 December 1930 verleende krj diet voor wegenbeolanting 00 den dienst 1930 ad. f 1031.-. A. zendt declaratie betreffende geplaatst! hekwerken aan de Koninginnelaan.(Sijgevol zijn:l ra oort v/d directeur van openbar# werken dd.21 Hei i93i.no.lO76/5i en 1 ral 'port afd.Financiën)Uit deze stukken bil dat 33.27 H hekwerk en 2 enkele draaiheiJ meer zijn geplaatst dan net inachtneming! van het besluit van 3en "fdd. 10 ?ebrj 1931 werd opgedragen en dat voor wijzigicj en herstelling van nieuwe hek-verken een drag van f 21,25 noodig is. Op 12 Febr. 1931 werd door 3. en U. reeds| opgedragen 1252 M hekwerk te plaatsen, zoodat alsnog moet worden goedgekeurd de plaatsing van 2075 H hekwerk 2 enkele draaihekken en de betaling van f 21,2? herstellingen enz. Daarna kan de declars-| tie worden voldaan. B. Blijkens &et bijgevoegd rapport van Dir.O.'T. moest thans nog worden geplaatst een enkel draaihek voor het perceel van T "VedUaayk. Geaflviëeerd wordt de gegeven I opdracht daartoe goed te keuren en te z-1 ner tijd de betaling te bewerkstelligen* biedt aan de raming der ontvangsten en uitgaven voor 1932 en verzoekt of het 3e- stuur dezer gemeente zich daarmede kan vereenigen. Afdeeling 7inanciën adviseert bovenbed»' de begrooting den Gemeenteraad ter goed® ring aan te bieden. <y 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 303