7 yo4 Jofyè, 'iA HA yrt" BESLISSING. )e vergunningen worden verleend overeen- bnstig de besluiten hiernevens gevoegd eih jjboekt onder de nrs. l/36l, 1/366, 1/367 /3Ó8, 1/369, 2/155, 2/157. 3esloten wordt aan de Grondbedrijfeommis lie het advies van den heer van Nes mede ie deelen en daarbij ter kennis te brenge. it het college voornemens is den Raad jor te stellen het verzoek aan te houden Hen over! Conform het advies wordt besloten. bij raaisj leende kj n dienst besloten wordt de nota IIze3 cent. (f 0,06) te voldoen minus gsten en Reform het advies wordt besloten. of het 3ef ede kan 1/ 7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 304