s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. /iJk). tl 31. /i3i. (l V Avan t Net Nieuwstraat 24 Soest 19-5-'31 Gascornmi3sie te Soest Gascornmissie te Soefet 29-5-* 31 28-5-'31 Directeur 0.1. Jacoba Sohanna Steffens, echtge- noote van J.Rosmu Ier te Soest 12-5-' 31 29-5-' 31 vraagt vergunning tot het mogen houden ya, varkens "binnen een afstand van 25 Meter yai den openbaren weg. "De Inspecteur van Politie adviseert bij rapport dd. 2 Juni 1931»La.C, N0.I46/4 ie gevraagde vergunning over voorwaarden te verleenen. stelt voor den Technisch-\mbtenaar bij he Gasbedrijf te machtigen een kantoorjongen aan te stellen tegen een belooning van f 4, a f 5*" Per week. deelt mede te hebben vernomen, dat Uw col lege voor arbeiders, die productief werk verrichten bij Openbare Terken het stan daard loon ad f 0,52 per uur heeft vastge steld en verzoeKt indien ditinderdaad zoo is aan den Kechnisch Ambtenaar kennis te geven van Uwe destijds genomen beslissing met de machtiging voortaan het uurloon, ad, f 0,52' uit te keeren en deze maatregel Tan toerjassing te verklaren vanaf het nieuwe dienstjaar 1931* vraagt machtiging tot het uitschrijven eener openbare aanbesteding voor plaatsen van de verplaatsbare muziektent in verschil lende deelen der gemeente. Bovendien wordt een creciet gevraagd voor) het verplaatsen der baste muziektent naar •Soesterberg Vraagt ontheffing van het verbod, bedoenj in art.39 der Aigemeene Politie-vererdenil (houden van varkens binnen een afstand van| 25 meter van den Openbaren weg). De Inspecteur van Politie adviseert bij rapport dd. 29 Mei 1931 no. 143/4 de gevrij de ontheffing te verleenen, onder voorwakf dat voor een geregelde reinhouding van hekl hok wordt zorggedragen en de ontheffing te| allen tijde kan worden ingetrokken. (J 3 CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 305