hom en vai Meter vai ert tij 146/4 ie rden te ar bij te O-j ongen 3 van f <1 at U'v eo] ef werk vastge rdaad 200 nnie te slissing rloon. ad, regel van nieuwe rijven p laatsen n verschill aag i voor ent naar BESLISSING. he ontheffing wordt verleend conform de Loorwaarden door den Insp. van Politie in |iin rapport gesteld. iesloten wordt de machtiging te verleene e vergadering besluit alsnog ingaande 1 Januari 1931 het uurloon voor productief t stan- weric bij het gasbedrijf op f 0,52 te be ialen. bedoeld ererieniij stand van ert bij ie gevraaö voorT"'''!!i 2 van tetj eff ing te| n. Sesioten wordt aan het Bestuur van het fa 'inoniacorps mede te deelen dat het voor enen bestaat voor dezen zomer de volgend laatsen aan te wijzen voor het geven van [concerten met gebruikmaking van de ver plaatsbare tent, t.v. maal Koninginnelaan - hoek Beetzlaan achter Religie en Kunst Torenstraat Parklaan -ÏTieuweweg. jVe zocht zal worden hieromtrent spoedig het oordeel kenbaar te maKen. Tevens zal worden medegedeeld dat bij nadere overwe ging het rosarium in de keuze is vervalle om reden dat het plantsoen bij het plaat sen en verplaatsen der tent tè veel besch digd wordt. de ontheffing wordt verleend onder de ■^orwaarden door den Inspecteur van Poli- ■•e in zijn rapport gesteld. *2^ V- w/V tolt. AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. lolb

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 306