•5 LiL. ~o 3 r. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. J.3. van Dorp Gemeente-Ontvange^ 26-5-'3^ van Soest K.'Ter liedenver- eeniging St.Jose Soest M. A.Hilhorst en Anth.Kilhorst Soest pil bestuur Taterschap Soesterveen 29-5-'3i 0 Li a Voorzitter deelt mede, dat de heer Lub op 1 Juni lcn] zijn werkzaamheden we drom zal heivatten. jotif ioat Besloten 26-5-'31 14-1-'31 verzoekt een bijgevoegden staat van ter ojl inbaarverklaring voorgedragen posten, bèhofce posten rende bij de gemeenterekening 193° doof dejMe Voordra Raad in de eerstekomende vergadering te doen vaststellen. verzoekt toestemming tot het houden van jBr/ordt ver een collecte op 7 Juni 1931» deelen mede dat naar hun oordeel de garanl tiesom inzake uitbreiding waterleiding aanf de Birkstraat zeer hoog is, in verband -vaal mede zij verzoeken in bedoelde som teDemoeJ te komen en te bevorderen dat bijzondere tarieven tot waterlevering worden vastge steld ten behoeve van landbouwers en vee houders schrijft het coliege aan tot het dieper leggen van denduiker in deniDorresteinweg 1 en het nemen van maatregelen tegen inspoelii van het zand vanaf den weg in de duiker, Voorts geeft het bestuur in overweging het werk te doen opdragen aan de drie arbeiders! die thans met dezelfde werkzaamheden door het -at er scha "(bestuur zijn belast. Deze ar-j beiders vragen f $0.-. De Directeur O.V. kan zich met deze prijs] opgaaf als zijnde billijk goed vereenigen I en deelt mede dat de nog te nemen maatrege-J len tegen het inzanden van dar duiker bij hem in overweging zijn. stelt voor aan de Commissie van onderzoek geste Openbare 'rerken te verzoeken haar ad vies in te zenden met betrekking tot de lel ding bij den dienst openbare werken en bouÉ en woningtoezicht in verband met hetnontslaj van den Dir. O.1? Tevens stelt de Voorzitter voor de Connisl te verzoeken haar conclusie met rapport teiT zake het ingestelde onderzoek bij hem in T zenden vergezeld van alle bescheiden daaroi betrekking hebbende ten einde deze stukken bij het geheime archief der gemeente te nen opleggen. ip advies Ibesloten a Jet Colleg jgroote kos de uitbrei loopig gee jdlenaangaa ïesloten gemach jlriker op le drie be sn som ad (oeld is a Imtrent d ït inzand ivies ing lordt bes 3 C ai Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 307