Ml B E S L I S S I N G. Juni ldeotificatie. ''atten. ran ter oBBesloten wordt den raad voor te stellen ;en, bèhoJMe posten oninbaar te verklaren conform dooi- denKle Voordracht van den Gemeente-Ontvanger, mg te ffordt verleend. pp advies van Wethouder Endendijk wordt [Ibesloten adressanten te berichten, dat [het College op grond van de buitengewoon groote kosten welke voor de gemeente aan ||d( uitbreiding zullen verbonden zijn voor Hopig geen vrijheid kan vinden den Raad fldkenaangaande gunstige voorstellen te doep. ■Besloten den Dir. 0.rV. te berichten dat jk.j gemachtigd wordt de verdieping van dei jdbifeer op te dragen aan O.'i Lam e.a. zij ce drie bedoelde arbeiders voor de opgege fcn sorr. ad f $0.- welk bedrag alleen be weid is als te zijn arbeidsloon. Intrent d e nog te nemen maatregelen tege: st inzanden der duiker wordt nog nader Ivies ingewacht. te 'JI1 fordt besloten. Al Ar v\ ibsj. 10x6. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. j E uy\ cJLksL**-, k* ccf e/Cr-cLw AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 308