II 73' v/i ~J V(SV BESLISSING. bijdrage "Gids dei| rland" ;rt verzoek wordt afwijzend beschikt bij het |jBesloten wordt den Raad voor te steller de Amers- t t aanleg van de voorgestelde plantsoe- Tempellaa|r n te besluiten en daarvoor de benoodig d. crédietenuit de gewone middelen wel b schikbaar te willen stellen. het jaari r belast ouw, den st wegens r ongeregel van den elegen aan; Kle in ■Met algemeene stemmen wordt de heer j.H.A.Rupertarts alhier voor het jaar ■551 benoemd tot geneesheer belast met het verrichten der doodschouw. iDe ontheffing wordt verleend. gt evenre- ag) van ver rr r hare eenigen r.ie 0 Januari oleering weg mits het be straat groot iBesloten wordt den Raad voor te stellen tot verkoop van het onder No.1 omschre ven grondperceel voor 2,50 per M2 en Voorts onder de gewone voorwaarden. Besloten wordt adressante te berichten, lat geentermen aanwezig zijn de vermin- flering (terugbetalihg) van het vergun ningsrecht toe te staan en mitsdien af wijzend op het verzoek wordt beschikt. iladat de Directeur O.W. opgave zal heb ben gedaan van de meerkosten wegens het leggen van een riool 40/60 c.M. zal den |aad het voorstel worden gedaan tot rio- eering van den Rijksweg te besluiten er bet daarvoor benoodigde crediet beschik- ende ver- nnde tus- Nes toe- toir, ge- Liep be- eedestraat oorstel va: afd.No.75l soen-aanle orende tel] t tusscheïi te Blaekwel fcaar te stellen.(leening) Besloten wordt voorstel van het College td. 8 Juli 1950 no.1558/8 in te trekken en dit besluit den Raad mede te deelen. lAan adressant Sliep na|de|raadsvergaderinjg mede te deelen dat niet op zijn verzoek wordt ingegaan. Besloten wordt den Raad naar aanleiding ran de ingekomen adressen voor te stel den niet tot plantsoen-aanleg over te igaan. ft ft tl Hal /u/ vyV' m -vviuy z 0 z Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J ft ÊvdCUliwA ft c*AcLjl tl CaJI cLc<Aa**~<\ M Let

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 30