BESLISSING. liet credêet ad f 100.- wordt toegestaan. esloten wordt te berichten dat de duiker 'et in onderhoud is bij de gemeente en er ;sdien geen termen zijn om aan zijn ver-' ek fee voldoen. 'et gevraagde verlof wordt verleend over- Unkomstig het besluit hiernevens als bi 'age gevoegd. J Tordt verleend. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. r 3 - dl 777 ,jy AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 310