,y. is ti. E E "o b H.ÏÏ. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Opzichter houw- en Woningtoezicht Burgemeester uasconinissie Oaacommissie le afdeeling ter secretarie Opzichter bouw- en woningtoezi cht Koutbouwonderne ming "H.a.B,0.rt) /ethouder Endendij Opzichter Bouw- en oningtoezicht 3-6-* 31 >9-5-.31 29-5-*31 3-6-'3l 1-6-» 31 1-6-'31 KORTE INHOUD. adviseert de door de Vereeniging "v-.il, Huchtschool" gevraagde vergunning tot deJ bouw eener school, op een terrein, geie.l gen aan den Kolonieweg, kadastraal "bekent gemeente Soest, in sectie H. 3112-452-447! ged. TE "TEIGEREN, op grond van het bepaal de in art.51 der bouwverordening. legt aan de vergadering over een aan hes' door den Commandant van de Brandweer soei uitgebracht rapport inzake regeling van het preventieve brandvezen voor deze ge meente stelt eene gaspri j sverlaging voor, zuljj overeenkomstig het advies van den Tech nisch-Ambtenaar bij het Gasbedrijf. stelt een wijziging voor van art.29 iet] verordening, regelende de voorwaarden vol de levering van gas over den gewonen nefe en over den muntgasmeter door het gemeen- telijk gasbedrijf te Soest. biedt voor den Raad ter vaststelling aait het ontwerp-beredeneerd verslag volkshuis vesting over 1930, brengt advies uit, inzake het verzoek van de Houtbouwonderneming "H.A.3.0." te Hardinxveld om te mogen vernemen of ener.- tueel vergunning zal worden verleend tot den bouw van houten kampeerhuisJesin omgeving van Zomers Buiten, volgens model gevoegd bij het schrijven van "H.A.3.0." dd. 26 Mei 1931. stelt voor de door J.-üraayenbrink inge diende rekening wegens gegeven adviezen enz. over 193^ ad f 705.- te voldoen en wel 1 530. - ten laste van volgno.344 ge- meentebegrooting en f 175*- ten laste van. volgno.6 begrooting grondbedrijf. brengt advies uit, inzake het hernieuhe verzoek van A.J.v.Lunteren, te Amsterdao. om ontheffing van het be naaide bij art.3 dei- bouwverordening, noodig voor den bou' van 2 dubbele villach op een terrein, Ss legen a.d. Amersf. straatkad.bekend g®ae te Soest, in sectie T.1804. w 3 C CC I S~P. Tl. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 313