Jr Ar BESLISSING -ng "v,d, ng tot dej 'in, gelsJ 'aal "bekenl .2-452-4471 het tenaa| 'g. :en aan hei ïdveer soej ding van deze ge- esloten wordt het advies der ^rov. Utre jlstandscoimnissie in tenwinnen. Besloten wordt omtrent het rapport het ftvies van den Brandraad in te winnen. oor, zuli^Bet voorstel wordt goedgekeurd en zal en Tech-Bpienovereenkomstig den raad ter beslissing ijf- Ijworden voorgedragen. .rt.2'9 lerRDe voorgestelde wijziging wordt goedge- aarden voBkeurd en zal den Raad dien overeenkomstig wonen r.etjiordenpvoorgedragen et gemeen' elling aai*/an het verslag wordt kennisgenomen en volkshiiis^zal den Raad ter vaststelling worden aan- ièboden. verzoet; .3.0." n of enen-l leend tot j jes in gens modei| H.A.3.0." ink inje-| adviezen ld0en en o.344 ge-1 laste m hernieuw^ kmsterdaö bij art. r den b°uf rreini Se 1 kend gei^l de onderneming kan worden medegedeeld jet het college in beginsel geen bezwaaar keft tegen den bouw van de houten kam- kerhuisjes wanneer elk huisje gebouwd ■>rdt 00 eem terrein ter grootte van min- f|3tans 5ÖOO 152. Bij de definitieve vergun- ||mg zal elke aanvrage op zich zelf wor- jif cordeeld in verband met de omgeving •arin gebouwd zal worden, en tevens voorj- ■hriften worden gegeven ter voorkoming IS*-1 brandgevaar e.a. Overeenkomstig het voorstel wordt besloten. Jesloten wordt de ontheffing alsnog te prleenen tot den uitersten termijn van Hei 1932. vA' v/V' V Ifv xoxr. 0<jLriU 4**-f 14/5. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. C*S\ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 314