1. s iïH- Ur. rL L iy. w BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. S "o Aanduiding van den afzender. J.de Jong, Soest 20-5-«3i verzoeKt ontheffing van het bepaalde bij a 8 éer bouwverordening, in verband met zijn voornemen tot den bouw van een woonhuis, 03 een terrein, gelegen aan het le Heezerlaan- tjej kad. bekend gemeente Soest in sectie G.2178/79* De opzichter van bouw- en woning, toezicht deelt bij diens schrijven dd. 1 1931> no.152/15 mede, dat de aangevraagde ontheffing niet kan worden verleend en ver-I wijst in dit verband naar het besluit van 1 B. en '7. dd, 31 Haart 1931» 4e afd.no.17. Conform h Bu'V- eh w ilge'vezen. C.berkhovenLange Brinkweg, Soest 16-5-» 31 verzoekt ontheffing van het bepaalde bij artikel 16 der gemeentelijke bouwverordenirJ in verband met zijn voornemen tot verbouw 1 van zijn woonhuis .gelegen a/d Lange Brinbel bekend gemeente Soest, in sectie ID onthef •ond van ■oDort va ■ei' 1931 A.Pugers, Kerkstr. 3, Soest 19-5-'31 verzoekt ontheffing van het beoaalde bij art. 14 der bouwverordening, in verband netI zijn goornemen tot den bou"' eener garage,$1 het perceel Kerkstraat, kadastraal bekend 1 gemeente Soest, in sectie A.17Ö4. De opzichter van bouw- en woningtoezicht adviseert ontheffing te verleenen van het 1 bepaalde in art.14 sub III der bouwverorde-1 ning, zulks tot eene maat van 3 L- uit de 1 rechter- en linkerzij scheid mgen geen ont- 1 neêfing te verleenen tot den bouw dér garaga tot op de linkerzijscheiding. 1 Besloten tonder voor ■rdt in d Afdeeling Pinancië ter gemeentesecret rie n a legt over een tweetal ontwerp-besluiten tot wijziging van de gemeente- en grondbe drijf sbegrooting over het dienstjaar 193®' 1 Besloten bad ter ^.C.van hes 18-5-»31 geeft in ernstige overweging het gemeente-1 terrein gelegen aan de Torenstraat achter 1 het plantsoen niet te verkoopen, zoolang het uitbreidingsplan nog geen vasten vorm 1 leeft verkregen. [angezier Bni j .1. tter en ■geven ds Ipreidingsr ■rkoop vg ipt belang t uitste ■n Direct er i^elio ■orloópig lentraal Buréau voor Verificatie en Pinanc. advieze er Ver.v.Ned.Gem. n 23-5-131 deelt mede, dat het hem gewenscht vooricofflt overeenkomstig het bepaalde in art.124 der 1 gemeentewet aan het Centraal Bureau voor ''et rificatie en Pinancieele Adviezen der Vereetj ging van llederl .Gemeenten te 's Gravenhage opdracht te geven het opnemen van ie boeken ;n de kas van den Ontvanger als deskundige :e verrichten. ■Besloter tellen 1 Irerzoek t 2 3 G 03 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. i <-ï p.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 315