V/v*?' BESLISSING "onform het advies van den opzichter van i-v- eh woningtoezicht wordt het verzoek [gewezen. )e ontheffing wordt niet verleend, op ijrond van de motieven omschreven in het ra port van Bouw- en 7oningtoezcht dd. 18 ;e Brinlnej lei 1931 no. 167/72. Besloten wordt de ontheffing te verleenei jnaer voorwaarde dat de schuur gebouwd Drdt in de zijtooilijn van het woonhuis. Besloten wordt de ontwerp-besluiten den [ad ter vaststelling voor te dragen. [Aangezien de heer K.C.van lies in een op mi j.l. gehouden bespreking met den Voor ftter en ;eth. Endendijk heeft te kennen fgeven dat hij als ontwerper van het uit- |reidingsplan niet kan adviseeren thans tc lerkoop van het perceel over te gaan en F- belang der gemeente niet wordt geschast pt uitstel van den verkoop, wordt beslotqn Directeur 0.7. te machtigen aan den ler '"elix te berichten, dat het terrein foorloópig niet zal worden verkocht. besloten wordt den Raad de nood ige voor- cellen te doen ter voldoening aan het 'erzoek van het Verificatiebureau. V~ cd U). IA" i i/V JL,oVf Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cd( üuuuLvcaa AANMERKINGEN. k-w X 1 Li L\ H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 316