U U U,. L h r. 4*1 liki. ULl- 5 6 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ftthouder Hoenders Afdeeling Financiën ter gemeentesecretarie l)hl. K.C.van Fes Directeur O.'f. Opzichter houw- er woningtoezicht Directeur 0.7. xi. J .Uasille voorzitter rrop. Uoqiqiissie van lijsij; 4 Soest 3-6-'31 3-6-» 31 4-6-'31 stelt in verhand met de aan J.J.van 3cha:M-;0it het wijk, te Soest toegezonden declaratie ad, f 3,16 voor vervoer van tegels (zie schriji ven le afd.dd.2 Juni 193*3 Fo.1245) voortel hepalen, dat de levering franco moest piaJ hehben, zulks in verhand met de omstandig.] heid dat alles franco werk is geleverd. hiedt aan een ontwerp-schrijven aan Gei, Staten dezer provincie inzake een door dat College gemaakte opmerking betreffende hetKc antwooi raadsbesluit van 29 April 1931 tot afschaffen van de presentiegelden voor de leden van den raad. adviseert de perceelen sectie H.nos 10l4,j®esloten 1016,1916,4194,1961 en 1^60 aan "Van LenndMerceelen Sportpark" slechts voor één jaar te verhui in verhand met het ontwerpen van een geraeei gelijk uitbreidingsplan. let ontwei ■ienoveret n een j mrsom a golden n. Grondbedri verzoekt aanwijzing van plaatsenwaar de iBïesloten werkman uit elke wijk het opgeveegde straatBtel uit 1 vuil tijdelijk kan storten, voorts aanschaffen hieroml fing van 5 builniswagens a f84.- per stuk,eHsie voor een Fordvracht- en sproeiwagen met laadhak,j| waarvan de kosten f2706.- zullen bedragen, een sproei tank ad f 200.-. adviseert niet over te gaan tot verkoop va|BBesloten een strookje gemeentegrond ,kad.bekend als le niet vc sectie C.no.1365 en 1369 aan E.Hilhorst. IMprkoop vi vraagt spoedshalve door tusschenkomst van'j| den secretaris de machtiging tot aankoop m 100° Hoog oven slakken bij F. V. Steen en I Bouwstof f enHandel Hij. te Rotterdam voor deij prijs van f 2,50 per 113 franco wal. De schriftelijke aanvrage wordt nog gezonll Vraagt vergunning voor het doen afsteken van een vuurwerk en beschikbaarstelling va»! het gemeenteterrein aan de ^aulus kotter!™ op 15 of 16 of 17 «mni e.k. gesloten aankooj magazijn' [>p het v voorwi Ijei. het uu: apgestoke; ■et orogr, Ppgden sen hele ingen zu <y 3 C CC Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 317