^yi Wyr HA oufr. Scfaadj atie ai, |e s chrij, voor te oest plaa| ffistandig. everd. aan Gei, door dat fende het t afschaft den van nos 1014,' Van ~.enne;jj te verhul een geraeei ,waar de gde straat! s aanschaf| oer stui,J t laadbak,! bedragen,el vertcoop va kend als Lhorst. komst van aankoop va teen en am voor de L. ïog gezonl afsteken elling va: x'otterla: BESLISSING. Ifordt besloten. Set ontwerp schrijven wordt vastgesteld e dienovereenkomstig besloten de Ged.Staten te antwoorden. Besloten wordt den Raad voor tte stellen d perceelen hiernevens vermeld voor den tij één jaar te verhuren voor dezelfde ■lurson als het afgeloopen jaar heeft ge selden n.l.f 106,53jnadat de Commissie |ffrjndbedrijf zal zijn gehoord. ■Besloten wordt de behandeling van dit vo Islel uit te stellen tot de begrooting 193 lep hieromtrent thans het advies der Commi ■ie voor Openbare "/erken in te winnen. besloten wordt te berichtendat het Coll niet voornemens is mede te werken tot Ivjerkooo van het gevraagde strookjes grond or- B esloten wordt machtiging te verleenen e:i 'e aankoop te bestrijden uit het crediet tagazijn" dienst 1931* Pp het verzoek wordt gunstig beschikt on lier voorwaarden, dat tijdig van den datum v het uur waarop het vuurwerk zal worden Ktgestoken wordt kennisgegeven, dat van Vt programma een exemplaar wordt overge- en dat bij deze verkiezingsreclame IS'en oeleedigende of krenkende voorstel- ^•ngen zullen gegeven worden. E oJl ~A- ijlr 7 Vermelding indien van hel uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 3 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1 zo 3 f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 318