■5 •v- U Ui Ut Ui Lu e E Mi. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3e Afdeeling Vereeniging van hed.Gemeenten B. en '7. van Utrecht bewoners v/d Hart.4 12-5-1931 weg directeur Staats- 4-6-1931 boschbeheer Utrecht Gemeente-sectetarns 8-6-1931 Secretaris 8-6-1931 2-6-1931 6-6-1931 KORTE INHOUD. "biedt ter vaststelling aan het primith» kohier der schoolgelden voor het tijdvak" 1 januari t/m 30 Maafct 1931 zendt uitnoodiging to.t "bijwoning der jaj vergadering te houden te Rotterdam op 25, 26 en 27 Juni a.s. zenden ter voldoening aan het "bepaalde i, artikel 2» 11e van het K.B. van 18 Haart 1921,Stbl. 592 j ter uitvoering van art.lj der /arenwet 1919» 3tbl.58l het verslag v.d.Keuringsdienst voor :ïaren voor het ge' "bied Utrecht over 193° uitgebracht door den directeur van dien dienst. verzoeken uitbreiding der waterleiding den Harlrweg. De Directeur van O.J. advi seert de hoofdbuis der waterleiding door te trekken vanaf Beetzlaan tot Koninginne- laan. verzoekt, zoo zulks mogelijk is, eerst hem overleg te plegen omtrent wegv eraree ding, voordat de plannen een vasten vor.?; hebben aangenomen. vraagt het College of in verband met <ie opheffing van het rijwielpad langs den Koudhoornweg nog verdere handelingen te; den heer Insinger zijn te nemen, nu intu schen aan het gemis van het rijwielpad andere oplossing is gevonden. vraagt of het door den Opzichter van -4 en "'Woningtoezicht een hem ingezonden oh" tot grondafstand aan den Burg»Grothestï"' door G.Starink kan worden goedgekeurd, einde daarna te trachten de af stand sver^j ring te verkrijgen. he aansd kohier wc Ivoor ope lgijaonde 70 or op e I 1' bij z 3e termij gesteld c en 31 Jar ■Aan den Be gemeer loordiger lïïet ver£ peslotei l'e zijne: "ben. Besloten rusten de.n recht ;Het plan taris wor or de a le met he ink ont löuw van u 3 C co O Dagteekening en volgnummer. i?n de 3i] aet verzoi ivhaopij lanbrengei ten der li fordt aan fer jaar. Pet het taat de v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 321