\A/-^ primitief t tijdvak ng '-ter jaai dam op 25 bepaalde i lö Haart an art.13 verslag oor het ge acht door rleiding ,nt. advi- ding door Koninginni s eeiso egver'oree sten vora nd met ngs den ingen tege: nu inW wie lp ad e« BESLISSING. je aanslagen voorkomende op het primitie -ohier worden vastgesteld t.w. [voor openbaar lager onderwijs f 3627,45 Bijzonder lager onderwijs 6811.- voor openbaar u.1.0onderwijs 648,05 1 'i bijzonder u. 1. 0onderlij s 1919»?5 te termijnen van invordering worden vast-1 gesteld op 31 Juli, 30 Sept. 30 ïïov.1931 In 31 Januari 1932. I/Lan den heer burgemeester wordt verzocht de gemeente op de vergadering te verteger Soordigen. Het verslag zal den Raad worden aangebod Sesloten wordt de stukken door te zender. Mtn de Directie der Arnhemsche ifaterl.Mij [et verzoek te willen nagaan of de ïlaat- e| whappij voor eigen rekening de leiding kan Inbrengen of te willen mededeeeien de kou tpn der leiding en het bedrag dat geraamd [prdt aan opbrengst wegens waterlevering )|er jaar. Jet het advies van den Directeur 0.7. ;iat de vergadering accoord. Te zijner tijd zal het overleg plaats heb ben. Jesloten wordt voorloopig in deze zaak t berusten en hiervan mededeeling te doen a$.n dpn rechtskundige Mr.Beunke te Zeist. er van 3ou1 onden vs3| rotheshhl ekeurd 1 tandsver'41 Het plan wordt goedgekeurd .Aan den Secr [taris wordt opdracht gegeven te zorgen 'oor de afstandsverklaring rekening houde Ie met het raadsbesluit waarbij aan G.Sta rink ontheffing werd verleend tot den Pouw van 8 wonihgen onder één dak. en. 3 C n>i. \A1 a I V1 aJt Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 322